top of page

אודות וועד רופאים עצמאיים מאוחדת

וועד ארגון הרופאים העצמאיים הארצי במאוחדת. מי אנחנו?

במהלך 2019 פרץ משבר בין הקופה לרופאים העצמאיים עקב ניסיון חד צדדי לקזזם מול רופאים שכירים.
הועד הקודם התפטר ונבחר ועד חדש בן 7 חברים.


יושב ראש הועד הוא ד"ר רפי המבורגר ואילו מזכיר הועד הוא ד"ר גל שגיא.
בנוסף מכהנים בוועד ד"ר ויקי קרבצ'נקו, פרופסור גיל סיגל, ד"ר רוני רוזן, ד"ר רם בורבין וד"ר יונה מינק.


הוועד, במשך כהונתו, בנה מהיסוד , כנדרש על פי תקנון משרד המשפטים, ארגון מסודר המוגדר כישות משפטית וכולל מלבד חברי ועד וועדת ביקורת הפועלים בהתנדבות גם בעלי תפקידים בשכר כגון יועץ משפטי, רואה חשבון ומנהלת משרד.
 
במהלך 2021  לאחר משא ומתן ממושך חתם הועד המנהל על הסכם כספי מול הנהלת הקופה ובו קודמו נושאי שכר שונים שבבסיסם השוואת תעריפים מול הרופאים העצמאיים של מאוחדת בירושלים. 


בשגרה אנחנו פועלים למען ציבור הרופאים.

החל מכנס שנתי משוקע אליו הצלחנו להיסוף כנס נוסף, דרך פניות של רופאים הזקוקים לעזרה ועד חיזוק מעמדו של הרופא העצמאי כציר מרכזי בארגון.


הועד המנהל פועל בעקביות להעלאת מודעות הנהלת הקופה לצרכי הרופאים בשטח ולאחרונה מקדם את פרויקט השיוך האמור לצמצם משמעותית את נושא הקיזוזים.

חברי הוועד

חברי הועד נבחרים באסיפה חברים כמתחייב בתקנון
פעולתם נעשית כולה בהתנדבות מלאה ועל חשבון זמנם הפרטי

ד"ר רפי המבורגר

ד"ר רפי המבורגר

יו"ר ועד הרופאים העצמאיים הארצי

ד"ר רם בורבין

ד"ר רם בורבין

חבר ועד

ד"ר יונה מינק

ד"ר יונה מינק

חבר ועד מורשה חתימה

ד"ר גל שגיא

ד"ר גל שגיא

סגן יו"ר ומזכיר ועד הארגון

ד"ר ויקטוריה קרבצ'נקו

ד"ר ויקטוריה קרבצ'נקו

חבר ועד

ד"ר רוני רוזן

ד"ר רוני רוזן

חבר ועד

פרופ' גיל סיגל

פרופ' גיל סיגל

חבר ועד

bottom of page