top of page
Paper Texture

חישוב חשיפה למס בשנה שוטפת

חישוב חשיפה למס בשנה שוטפת

תקופה זו הינה תקופה טובה לסקור את התוצאה החצי שנתית של הפעילות העיסקית ולבדוק ברמה האישית האם מקדמות מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי ששילמתם הינה בהתאם להכנסתכם.

שעור המקדמות (האחוז)למס הכנסה נקבע בהתבסס על הדוחות השנתיים האחרונים שהגשתם לרשות המיסים. כנ"ל לגבי דמי ביטוח לאומי שנקבע על בסיס אותו מידע.

כרופאים בעלי מקצועות חופשיים אתם מדווחים על הכנסות והוצאות לפי בסיס מזומן כלומר הדיווח נעשה כאשר מתקבלת ההכנסה בפועל או משולמת ההוצאה גם אם הוצאה "גולשת " לשנת מס נוספת לדוגמא תשלום ביטוח עסק מיולי 23 ועד יוני 24 . ההוצאה תוכר במלואה בתשלום בפועל ללא קשר לתקופה.


רופא\ה שהינו\ה עצמאי\ת בלבד

המדידה פשוטה יחסית מסכמים את ההכנסות והוצאות ליום 30.6.23 לתוצאה מוספים הוצאות פחת יחסיות ( 50%) מהוצאה השנתית אם המספר ידוע .מהתוצאה יש לנטרל הוצאות לא מוכרות כגון 45% מהוצאות הרכב 20% והוצאות הכיבודים במשרד וכו. התוצאה הינה הכנסה משוערת חצי שנתית לצרכי מס. מכאן יש לחשב המס על הרוח והשוואת למקדמות ששילמתם. המייצג שלכם יכול לערוך את התחשיב עבורכם.


רופא\ה שהינו\ה גם שכיר\ה וגם עצמאי\ת

ההכנסה בנויה בשכבות. השיכבה כשכיר ומעליה השיכבה מפעילות עצמאית.בדר"כ המעסיק שלכם מחשב את המס על הכנסה משכר כאילו מדובר בעבודה יחידה. וכן חישוב המס על הכנסה מפעילות עצמאית מתחילה ממדרגת המס הגבוהה בה שילמתם על הכנסה משכר לדוגמא אם הכנסתם משכר היא בממוצע 21,710 ₪ לחודש הרי על ההכנסה מפעילות עצמאית תשלמו 35% מס מהשקל הראשון. זה משנה כמובן את כל תחשיב המקדמות שצריך לשלם. המייצג צריך לקבל מידע גם להכנסתכם משכר על מנת לערוך תחשיב נכון.


רופא\ה שכיר\ה במספר מקומות וגם עצמאי\ת

החישוב דומה לחישוב שתואר להכנסה ממשכורת ופעילות עצמאית אלא שכן נכנס אלמנט של תאום המס בין ההכנסה משתי המקומות כשכיר ועל המייצג לוודא התאמה בין ההכנסות שהוצגו לרשות המיסים לצורך קבלת תאום המס לבין הכנסות בפועל.קורה לעיתים שעקב קבלת מענקים או הפרשי לא תמיד יש מתאם. המס על ההכנסה מפעילות עצמאית מתחיל בשעור בו מסיימת סך ההכנסה מהמקורות כשכיר. במידה והכנסה ממשכורת לחודש עולה על 45,181 ₪ הרי על הכנסה מפעילות עצמאית תשלמו מס מקסימלי בשעור של 47% ומעבר להכנסה 58,190 ₪ גם 3% נוספים ( מס יסף ).


חשוב להקפיד לבצע תאום מס במידה ויש הכנסות משני מעסיקים אלא אם ההכנסה מהמעסיק העיקרי עולה על 45,181 ₪ אזי אין משמעות לתאום המס כיוון שהמעסיק המשני אמור לנכות מס מקסימלי.

כדאי גם לבצע בדיקה דומה לתשלומי מקדמות ביטוח לאומי פעילות כעצמאית. בקרוב יצא מאמר מרחיב בנושא.


משרדנו זמין לענות על שאלות ואף נשמח לתאם פגישת ייעוץ פרונטלית או בזום.


אביו, ששתיאל, מור ושות'

משרד ראיית חשבון, עבודות כלכליות ושירותים נלווים

ירושלים - רח' כנפי נשרים 13 מיקוד 9546525 – ת.ד 34335 מיקוד 9134301 טל' 02-6540040 , 02-6511129, פקס' 02-6511172

תל אביב – רח' ריבל 18 מיקוד 5567778 טל' 03-6399699 פקס' 03-6399629

Comments


bottom of page