top of page
Paper Texture

דרך חישוב מס ההכנסה

רופאים/ות יקרים/ות - חברי העמותה


מאמר זו הינו ראשון בסדרת מאמרים בהם נסקור את ההיבטים השונים במערכת המיסוי בישראל הקשורה לפעילותכם כעצמאיים.


נשתדל שהמאמרים יהיו קצרים ותמציתיים.


מאמר זה יעסוק בדרך חישוב מס ההכנסה.


אנו מניחים כי לרובכם יש הכנסות ממשכורות בנוסף על עבודתכם כעצמאיים.

דרך חישוב מס ההכנסה

חישוב המס במקרה של הכנסה משני מקורות נעשה כדלקמן:

מתחילים מחישוב המס על ההכנסה כשכיר עפ"י מדרגות המס (ראו בנספח).


חישוב המס בנוי בשכבות כאשר ליד כל שכבה מצוין משמאל שיעור המס שחל באותה שכבה.

לדוגמא: על הכנסה שמעל 15,621 ₪ ועד 21,710 ₪ משולם 31% מס על כל שקל. כאשר אתם שומעים את המושג "מס שולי" מדובר על שעור המס על השקל האחרון של ההכנסה.

כנגד המס על ההכנסה עפ"י הטבלה שבנספח כל תושב\ת זכאי\ת לנקודות זיכוי :

גבר 2.25 נק'

אישה 2.75 נק'

כל נק' זיכוי שווה להנחה במס של 235 ₪.

כלומר כל חודש גבר מקבל הפחתה מהמס בסך 528.75 ₪ ואישה 646.25 ₪.

אציין כי קיימות נקודות זיכוי נוספות להן זכאי תושב\ת בגין ילדים, מצב משפחתי וכו'.

חשוב לציין כי כל הטבות המס בחישוב, כל חודש, ניתנות במסגרת חישוב המשכורת על כן החשיבות למלא טופס 101 בצורה מלאה ומדויקת כל שנה.


פעילות כעצמאי/ת

ההכנסה מפעילות כעצמאי\ת בניכוי הוצאות מותרות או במילים אחרות, הרווח לפני מיסים או ההכנסה החייבת מתחיל בדיוק בנקודת ההשקה לשכר הברוטו.

כלומר ובהמשך לדוגמא הקודמת ,אם המשכורת החודשית הינה 21,710 ₪ לחודש הרי שעל הכנסה מפעילות עסקית תתחילו לשלם 35% כבר מהשקל הראשון. דהיינו אם הרווחים הינם 10,000 ₪ לחודש מהכנסתכם כעצמאיים תשלמו מס של 3,500 ₪. במידה והמשכורת החודשית לדוגמא הינה 17,000 ₪ ברוטו ולא 21,710 ש"ח אז על החלק בין 17,000 ₪ ועד 21,710 ₪ המס יהיה 31% מהכנסתכם כעצמאיים ורק מעל 21,710 תשלמו 35% מס.

המייצג שלכם בבואו לחשב את מקדמות המס השוטפות מהכנסתכם כעצמאיים חייב להביא בחשבון את גובה הכנסותיכם ממשכורת.

נציין עוד כי על רווחים גבוהים, מעבר ל-58,100 ₪ לחודש ,קיים מס נוסף בשם" מס יסף" ושיעורו 3% .

אין תקרה לתשלום מס יסף . פועל יוצא ששיעור המס ,על הכנסות מעבר ל- 58,100 לחודש או 698,280 לשנה,מגיע ל50%.


במאמרים הבאים נתייחס בין היתר:

• שעורי המס על הכנסות פסיביות שאינן מעבודה או מעסק.

• ביטוח לאומי.

• פעילות עיסקית כיחיד או חברה.

• "חברת ארנק".

• פעילות השקעה מחוץ לישראל.


משרדנו זמין לענות על שאלות ואף נשמח לתאם פגישת ייעוץ פרונטלית או בזום.


 

ירושלים - רח' כנפי נשרים 13 מיקוד 9546525 - ת.ד 34335 מיקוד 9134301

טל' 02-6511129 ,02-6540040, פקס' 02-6511172


תל אביב - רח' ריבל 18 מיקוד 5567778

טל' 03-6399699 פקס' 03-6399629


Comments


bottom of page